11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας - Υποβολή Εργασιών
 • 1
 • 2
                                                                                                                                                   
Θα χορηγηθούν 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ( CME –CPD Credits )
Δείτε και κατεβάστε το Τελικό Πρόγραμμα εδώ

Υποβολή Εργασιών


Η υποβολή εργασιών πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.eiepcongress2016.gr

 • Προθεσμία υποβολής εργασιών: 17 Ιανουαρίου 2016
 • Ενημέρωση συγγραφέων: 29 Ιανουαρίου 2016

 

Οδηγίες για την Συγγραφή και Υποβολή Περιλήψεων

Το περιεχόμενο των εργασιών να αποδίδεται ως εξής:

1. Σκοπός της Εργασίας 2. Υλικό & Μέθοδος 3. Αποτελέσματα 4. Συμπεράσματα

* πίνακες, γραφήματα ή εικόνες δεν επιτρέπονται

 • Επιτρέπονται έως 6 συγγραφείς από ένα ίδρυμα και έως 8 από διαφορετικά ιδρύματα.
 • Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να ανακοινώσει έως 1 εργασία για την οποία και θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του μαζί με την υποβολή.
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά calibri, με μαύρα γράμματα, σε μόνο διάστημα, μέγεθος 11 και το κείμενο θα πρέπει να είναι στοιχισμένο.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

 1. Με πεζά έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης ( φροντίστε να είναι όσο πιο περιεκτικός και βραχύς γίνεται).
 2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Το όνομα περιλαμβάνει το αρχικό του πρώτου ονόματος και ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Μ. Παπαδόπουλος). Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ., στο οποίο ανήκουν οι συγγραφείς.
 3. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Να μη συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
 4. Οι επιστημονικές ανακοινώσεις μπορεί να είναι είτε (α) Ερευνητικού περιεχομένου, είτε (β) Εκπαιδευτικού, περιγραφικού - αναδρομικού χαρακτήρα. Στη πρώτη περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφής ο Σκοπός και τα Συμπεράσματα της κλινικής ή βασικής έρευνας. Η εργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε λεπτομερή αξιολόγηση και καταγραφή των ευρημάτων ή / και δεδομένων. Για την παρουσίαση κλινικών περιστατικών θα πρέπει να γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή των κλινικών προβλημάτων ή ιδιαιτεροτήτων που αφορούν κάθε περιστατικό, με αποκλεισμό αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων των ασθενών.
 5. Το κείμενο του κυρίου σώματος της εργασίας να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις (εκτός τίτλου,ονομάτων κ.τ.λ.).
 6. Nα σημειωθεί / δηλωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ο παρουσιάζων συγγραφέας.
 7. Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία.
 8. Η τελική απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης παραμένει στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.
 9. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
 10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.